English

Vårt uppdrag

Destination Halmstad har i uppdrag att utveckla Halmstad som besöks-, mötes- och evenemangsdestination samt driva Halmstads Teater. Uppdraget beskriver vi själva så här:

Tillsammans skapar vi tillfällen att älska Halmstad!

Destination Halmstad är ett helägt kommunalt bolag inom koncernen Halmstads Rådhus AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och verksamheten styrs av bolagets ägardirektiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som beslutats av kommunfullmäktige.

I populärversionen av vår senaste affärsplan Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om planerna för 2024 och viktiga händelser under 2023.

Våra vägvisare

Våra insatser ska bidra till att uppnå målen som pekats ut i Strategi 2030, en besöksnärings­strategi för Halmstad, som togs fram tillsammans med näringen i Halmstad.

Vi har ett tätt samarbete med Halmstads kommuns tillväxtavdelning kring den strategiska destinationsutvecklingen, där vi vägleds av Halmstads kommuns plan för attraktivitet och hållbar tillväxt som du kan läsa om på sidan Strategisk plan på halmstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under rubriken utvecklingsområde.

Tillsammans med Visit Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och alla halländska kommuner arbetar vi för att stärka utvecklingen av den halländska besöks­näringen och Halland som destination. Både nationellt och internationellt. Det halländska samarbetet är avgörande för att vår verksamhet ska ge effekt i Halmstad.

Tillfällen att älska Halmstad

Syftet med vår verksamhet är att skapa ökad attraktivitet, både för besökare och invånare. Det skapar vi genom nära samarbeten med andra aktörer, till exempel besöks­närings­företag, arrangörer och föreningar. Vi brukar sammanfatta det så här: Tillsammans skapar vi tillfällen att älska Halmstad!

Stranden i Tylösand i Halmstad

Tylösand strand. Foto: Per Nilsson

Lär dig mer om Halmstad och turism

I Våra tjänster kan du läsa mer om Halmstad som destination. I vår verkygslåda hittar du statistik och rapporter om turismens utveckling i Halmstad regionalt och nationellt.

Att aktivt utveckla en destination ger tydliga vinster för samhället i stort. Turismen har i över 30 år varit en stark tillväxtbransch – som skapar arbetstillfällen med stark lokal förankring. Under frågorna nedan hittar du svar på vad som är turism och varför kommuner arbetar med turism.

Vad är turism?

Enligt FN-organet UNWTO (United Nations World Tourism Organization) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.
I Sverige används numera ”besökare” istället för ”turist”, eftersom ”besökare” bättre omfattar både fritidsresor och affärsresor, läs mer i Tillväxtverkets begreppsnyckel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I Sverige definieras oftast besökare som alla människor boende utanför den aktuella kommunen.

Vad är en destination?

Målet för besökarnas resa är en destination (resmål). Det kan vara ett land, en region, en kommun, eller en by. Det finns inga regler kring vilka geografiska platser som får kalla sig en destination eller inte. När vi pratar om Halmstad som destination syftar vi på den geografiska platsen Halmstads kommun.

Vad är besöksnäring?

Besöksnäringen är inte en specifik bransch inom näringslivet, utan består av flera. De branscher som har högst andel av omsättningen kopplat till turism är hotell, restaurang och övrig logi. Transporter, varuhandel, kultur, sport och rekreation är andra delar av näringen. Men all omsättning i dessa branscher kan inte kopplas till turism, utan varje näringsgren har en egen procentsats för turismrelaterad omsättning. Inom den svenska besöksnäringen omsatte turismen 306 miljarder under 2019. Tillväxtverket mäter turismens omsättning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur räknar man besökare?

Besökare delas vanligtvis upp i tre kategorier: Kommersiella gästnätter, icke-kommersiella gästnätter och dagbesök. Här är kommersiella gästnätter absolut enklast att mäta och den som är vanligast förekommande i statistik. Där räknas antalet gäster på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping. På uppdrag av Tillväxtverket tar Statistiska centralbyrån (SCB) varje månad fram statistik över antalet gästnätter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i alla Sveriges kommuner.

Varför läggs offentliga resurser på att utveckla just besöksnäringen?

Besöksnäringen är inte bara en av Sveriges största och snabbast växande näringsgrenar - den har också flera samhällsekonomiska fördelar. Branscherna inom besöksnäringen är generellt sett arbetsintensiva, vilket innebär att de har många anställda sett till företagens storlek (omsättning).

När besöksnäringen växer, ökar antalet nya jobb i besöksnäringen snabbare än om samma tillväxt skulle ske i andra branscher, som tillverkningsindustrin. Besöksnäringen innefattar många serviceföretag och kan ofta erbjuda ett första jobb för den som försöker komma in på arbetsmarknaden. Risken för att jobben försvinner utomlands är också betydligt mindre. En fabrik är lättare att flytta än en destination. Detta sammantaget gör det betydelsefullt och lönsamt för kommuner, regioner och länder att aktivt arbeta med destinationsutveckling.

Vilken nytta har jag som invånare av turismsatsningar?

Investeringar i destinationen används inte bara av turister, utan även av kommuninvånarna. Det kan handla om allt från utveckling av områden, evenemang till infrastrukturprojekt. Ett exempel är nya cykelvägar på Kattegattleden, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. något som kommuninvånare kan ha både nöje och nytta av – och i förlängningen höjer livskvaliteten för invånarna.

Hur destinationen uppfattas av besökare och potentiella besökare påverkar i hög grad vilken bild omvärlden har av det aktuella landet, regionen eller kommunen. Destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring stärker Halmstads kommuns varumärke. Det påverkar om människor vill flytta hit, etablera företag, eller hur man som invånare uppfattar sin hemort. Attraktivitet är en avgörande faktor för att skapa tillväxt och generera kommunala resurser för att utveckla till exempel välfärd och service.

Hur kan turism vara hållbart?

Det finns inget kort eller enkelt svar på denna frågan. Hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. balanserar tre perspektiv; social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Målet i alla dessa perspektiv är att tillfredställa de behov som finns för oss som lever idag, men inte äventyra att kommande generationer ges samma möjligheter.

Precis som i alla branscher finns mer och mindre hållbara produkter och alternativ inom turism, sett ur de olika perspektiven. Som offentlig aktör har Destination Halmstad möjlighet och ansvar att påverka turismutvecklingen i Halmstad så att den sker på ett mer långsiktigt hållbart sätt. Vi främjar småföretagande både i stad och landsbygd och vi samarbetar med företag och organsiationer som nyttjar på de tillgångar vi redan har i vårt lokalsamhälle, som vår unika natur, matproducenter, aktiv livstil, forskning och innovationsförmåga.

Vår främsta ambition är vi kan vara delaktiga i att utveckla en destination som Halmstads invånare känner stolthet för. För oss som kommunalägt bolag finns turismen till för att på olika skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara mervärden för våra kommuninvånare.

Läs mer