Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Rågetaåsen naturreservat

Ett skogsreservat med värdefull blandskog dominerad av bok och gran.

Gamla träd, död ved och sumpmarker bidrar till områdets höga naturvärden. Skogen har stått orörd sedan lång tid tillbaka, vilket ger den en urskogsliknande karaktär.

Urskogsaktig miljö

Om du trotsar den svårbemästrade terrängen i Rågetaåsens sluttningar hittar du mycket att upptäcka. På grova bokstammar växer sällsyntheter som liten ädellav, bokkantlav och stor knopplav. De är alla så kallade skorplavar och ses bäst med lupp. I den gamla skogen finns flera signalarter som korallblylav, lunglav och bårdlav, vilka indikerar områdets höga naturvärden. En raritet bland alla mossor är den hotade rödtandad hättemossan.

 

Fuktiga sumpmarker

Där grundvatten tränger upp ur marken bildas fuktiga partier och översilad mark. Källområdena är värdefulla miljöer med intressant flora som till exempel dvärghäxört, skärmstarr, skogsbräsma och orkidén spindelblomster. Flera arter av spolsnäckor lever i de fuktiga områdena.

 

Porlande vatten

I Sännanån, som rinner utmed reservatet, finns ett rikt djurliv med många olika bottenlevande organismer samt öring. På stenar i det framrusande vattnet kan du även få syn på forsärlan. Den har gult bröst och, likt sin släkting sädesärlan, vippar den ständigt på stjärten.

 

Död ved

Högvuxna granar och bokar samt gamla, döda träd vittnar om att skogen stått orörd under lång tid. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar, vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar som söker efter föda i den förmultnande veden. På döda, grova bokar växer den exklusiva svampen skinntaggning, som känns igen på sitt ”taggiga” utseende.

 

Stormfällda träd

Den 8 januari 2005 härjade stormen Gudrun i södra Sverige och drabbade även skogen i Rågetaåsen. De stromfällda träden inom naturreservatet har av naturskäl lämnats som de är. Den döda veden och andra strukturer i den stormdrabbade skogen utgör nya och viktiga livsmiljöer för en mängd arter. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna!

Hitta hit

Besöksadress
Karlstorp
31392 Oskarström

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.