Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Kvarnaberget naturreservat

I naturreservatet växer bland annat en drygt 150 år gammal ekskog med stammar som är klena och krokiga, en så kallad kratteskog.

På 1940-talet fridlyste Domänstyrelsen (senare Domänverket) Kvarnaberget i södra Hallands skogsbygd. I beslutet framhölls områdets 100-åriga ekskogar ”av utpräglad krättetyp” som ett värdefullt inslag i en region där stora arealer annars var planterade med gran. I samband med Domänverkets bolagisering på 1990-talet skrevs ett avtal med staten och Kvarnaberget blev ett naturreservat. I slutet av 2008 utvidgades reservatet från 9 hektar till dryga 45 hektar och omfattar nu även det sydligare belägna reservatet Hallaskår.

Hallaskår

Även i Hallaskår växer en drygt 150 år gammal kratteskog. Utmed områdets sydvästra gräns löper en mindre sprickdal som har gett reservatet dess namn. Dalen är av märkligt slag med stora mossbeklädda block och uppemot fem meter höga klippväggar i öster. Även dessa är bevuxna med svällande mossmattor. Här på ravinens botten är man omgiven av gamla ekar och en och annan klibbal, asp, rönn och hassel. Beståndet har en urskogsartad prägel. En del ekar står, andra halvligger, medan några har dött och ligger i form av lågor eller står kvar som högstubbar. Tystnaden är nästan kompakt, bara en liten bäck porlar sakta vidare genom sänkan ner till ett litet alkärr, där du på försommaren kan se vattenklövern blomma i vitt.

 

Tönnersjöheden beskogas

Hallaskår utgör tillsammans med Kvarnabergets ekbestånd en rest av tidigare omfattande ekskogar. Så sent som 1940 fanns enligt uppgift fortfarande 150 hektar av ekskogarna kvar. Att döma av äldre lantmäteriakter tycks ekskogarna emellertid vara första generationen skog efter ljunghed. Området verkar ha varit skoglöst under 1600-talet, ett tillstånd som förstärktes under 1700- och 1800-talen, då den väldiga Tönnersjöheden bredde ut sig.

 

Säregna träd och värdefulla miljöer

Skogen vid Kvarnaberget och Hallaskår är naturligt föryngrad. Den är kortvuxen, klen och ofta krokig och vriden. Trädens ibland bisarra former beror på att de växt långsamt på mager moränmark, samtidigt som även utmarksbetet har bidragit till trädens säregna utseende. Det är möjligt att ollonsvin hållits här, som genom sitt bökande hjälpte eken att etablera sig. Skogens höga ålder och låga påverkansgrad har gett den en stor betydelse för floran och faunan, till exempel har en intressant moss-, lav- och svampflora etablerat sig på ekarna. Bland de ovanligare arterna finns lavar som mussellav, grynig lundlav, stor knopplav och svampen ekskinn. De gamla reservaten klassas som nyckelbiotoper och är dessutom med i Natura 2000. Det är ett av EU instiftat nätverk av naturområden som har till syfte att bevara arter och naturmiljöer som är värdefulla ur ett europeiskt perspektiv.

Hitta hit

Besöksadress
Hyltan
30597 Eldsberga

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.