Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Haverdal naturreservat

Haverdalsreservatet är ett flygsandfält beläget vid havet i Harplingebukten.

Området är med sina goda badmöjligheter mycket välbesökt, framförallt under sommarhalvåret. Här finns även inlandsdyner, strandhak och klapperstensvallar. Om hösten lyser olika kremlor i tallskogen.

Från strand till skog

Reservatets vegetation varierar kraftigt från väster till öster. Närmast havet finns en cirka 30 meter bred, plan sandstrand med en sparsam vegetation av saltarv, sodaört och marviol. I sanddynorna växer de sandbindande gräsen sandrör och strandråg. På dynernas insida glesas dyngräsen ut och ersätts av krypvide; vid dynernas fot växer kråkbär och ljung. Längre in mot land förekommer först fukthed med pors och kockljung och sedan planterad tall och bergtall som i vissa delar även har inslag av lövträd. Markvegetationen domineras här av blåbär, lingon, kråkbär och renlav.

 

Rikt djurliv

Kanin, fälthare, rådjur och ekorre är de däggdjur som du kan träffa på i området. Det finns gott med kaniner och deras hålgrävande bidrar till sanderosionen. Mitt i reservatet rinner ån Skintan som kantas av bland annat al och björk och åns dalgång hyser ett rikt fågelliv med imponerande fågelsång i maj och juni. Längs stränderna kan strandskata och större strandpipare iakttas och under sträcktider också andra arter av rastande vadarfåglar.

 

Sveriges högsta sanddyna

I områdets östra och sydöstra del reser sig mäktiga, fossila inlandsdyner bevuxna med bergtall. Den så kallade Stora Sandkullen når en höjd av cirka 36 meter över havet och är en av Skandinaviens högsta sanddyner. Längst i norr, på Skallbergets sydsluttning, övergår flygsandfältet i ett klapperstensområde.

 

Sanden binds…

Från omkring 1500-talet till mitten av 1800-talet var Haverdalsreservatet ett i princip helt öppet, vegetationslöst flygsandfält. Sanddriften var en följd av alltför intensiv markanvändning i form av skogsavverkningar, bete, ljungbränning och tånginsamling tillsammans med krigshärjningar. Under historiens gång har kustbefolkningen hindrat sanddriften genom att sätta upp risgärden parallellt med havsstranden. På 1800-talet planterades sandfälten med strandråg och sandrör samt tall, björk, al och – efter utländsk förebild – bergtall. Genom dessa åtgärder hejdades sanddriften i början av 1900-talet.

 

…men åtgärderna har varit för framgångsrika

Idag är problemet istället det omvända – många av sanddynerna håller på att växa igen. Den kraftiga igenväxningen har gjort att det unika växt- och djurlivet som är knutet till dynerna har fått allt svårare att klara sig. Många arter av bin, fjärilar, steklar, skalbaggar, kärlväxter och svampar är specialiserade för att leva i öppna och solbelysta marker. De klarar sig dåligt i konkurrensen med andra arter om markerna växer igen. I reservatet planeras därför olika skötselinsatser som röjning och bränning för att hålla delar av området öppet.

 

Naturstig

I Haverdal finns ett omfattande stigssystem med promenadstigar av olika längd. Prova gärna att gå naturstigen och låt dig guidas genom reservatets olika naturtyper och sevärdheter. Den tillhörande foldern finns i ställ vid Lyngaparkeringen eller kan beställas från Länsstyrelsen.

Hitta hit

Besöksadress
Slingervägen, Haverdal
30570 Haverdal

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.