Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Gårdshult naturreservat

Naturreservatet Gårdshult består av två geografiskt skilda områden. I reservatets norra del ligger byn Gårdshult på en höjd.

Byn omgärdas av ett naturskönt, småskaligt kulturlandskap. Sluttningen mot ån Assman är delvis bevuxen med ädellövskog och i väster ligger Smedhultamyren, en öppen högmosse med blöta kärrpartier. Under högsommaren lyser denna gul av blommande myrliljor.

Det södra området kallas Söderängarna och utgörs av myrmark med fastmarksholmar. Området täcks till stora delar av naturskog, som uppkommit genom självföryngring på ohävdad ljunghed. Skogen domineras av tall, björk och gran och har i större delen av området ett stort inslag av torrträd och lågor.

Markanvändning förr…

Vid 1800-talets mitt var Gårdshult i stort sett skoglöst då all mark behövdes för produktion av spannmål och foder. Inägomarken utgjordes av en mosaik av slåtteräng, åker och utmarken bestod av betad ljunghed och slåttermyr. 1857 genomfördes laga skifte på Gårdshult, vilket resulterade i större odlingsenheter och utflyttade gårdar. De nya ägogränserna markerades av raka stenmurar som ännu finns kvar. Nya odlingsmetoder vid 1800-talets mitt medförde att kreatursfodret kunde odlas på vall. Därigenom minskade betydelsen av utmarksbete och ängsbruk. 1917 hade nästan all ängsmark på inägorna omvandlats till åker och de tidigare betade utmarkerna hade i stor utsträckning beskogats.

 

…och nu

Numera bedrivs ett museijordbruk inom den tidigare inägomarken kring byn. På små åkertegar odlas äldre sorter av spannmål och lin. I åkrarna sågs också åkerogräs som numera är mycket ovanliga på grund av rationella odlingsmetoder, höga gödslingsnivåer och effektiv kemisk ogräsbekämpning. På sädesfälten växer bland annat blåklint, klätt, spikvallmo samt åkerskallra och i linåkern finner du linsnärja, oljedådra och jättespärgel. På flera ängar har bruket att slå med lie återupptagits. Det södra skogsområdet lämnas fri för utveckling.

 

Flora och fauna

Floran i skogs- och myrmarken är relativt artfattig. Inägomarken har däremot en rik ängs- och hagmarksflora med arter som grönvit nattviol, slåttergubbe, svinrot, jungfrulin, gökärt och knägräs, samt flera arter av vaxskivlingar och jordtungor. I de fuktiga sidvallsängarna invid Assman, där slåtter återupptagits, finns exempelvis klockgentiana, darrgräs, tätört och snip. I ån Assman växer den ståtliga ormbunken safsa, även kallad kungsbräken.

 

Fågellivet är rikt i skogs- och myrområdena. Här finns bland annat orre, tjäder, duvhök, gröngöling, spillkråka och bivråk. Vid Assmans forsar kan du se strömstare och forsärla under hela året.

 

En värdefull gåva

Reservatet grundades med hjälp av en donation av Bodil och Frans Möller 1985 och utvidgades 2002 med mark inköpt av naturvårdsfonden.

 

Njut av reservatet

Det kuperade odlingslandskapet i reservatets norra del är en pastoral idyll som gör sig allra bäst under för- och högsommar. Från höjdpartierna har du åt väster en storslagen utsikt över Smedhultamyren och vidare mot Halmstad och Västerhavet. Prova på vandringsleden eller ta en promenad till det närbelägna reservatet Danska fall, som bara ligger 3 km bort.

Hitta hit

Besöksadress
Gårdshult
31038 Simlångsdalen

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.