Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Danska fall naturreservat

Ett unikt vattenfallsystem söder om Brearedssjön i Simlångsdalen.

Området omgärdas av vatten i tre väderstreck: Brearedssjön i norr, vattendraget Assman i öster och Skällåsasjön i väster. Arealen har stor betydelse som rekreationsområde och är mycket välbesökt. Framförallt vattenfallet Danska fall lockar många. En vandringsstig går genom den natursköna bokskogen och Hallandsleden löper genom reservatet.

Växter, djur och natur

Bokskogar med inslag av ek dominerar reservatet, men det finns också tallmyr, blandskog, sumpskog, sjöar, vattendrag och öppen mark som vid gården Eriksköp. Bok-och ekskogen är långt över 100 år och börjar tack vare sin ålder bli intressant för påväxande lavar och mossor. Överlag är skogen sedan länge orörd. Den gallrar sig själv och har en del lågor, det vill säga liggande döda träd, och högstubbar som gillas av hackspettar. Terrängen är kuperad med ett flertal höjdryggar och dalgångar.

Djur- och växtlivet är rikt. I området finns intressanta arter från ett flertal olika organismgrupper, bland annat lavar, mossor, kärlväxter, svampar, vatteninsekter, fiskar och fåglar. I synnerhet på bokarna finns en rik påväxtflora av rödlistade och ovanliga lavar såsom liten lundlav och mussellav. Mindre flugsnappare och forsärla finns också och i Assmans forsar kan strömstaren ses springa omkring på stenarna. I ån gynnas öring av den rika bottenfaunan.

Forsar och fall

Ån Assman följer berggrundens spricklinjer och rinner delvis i en smal dalgång med branta bergssidor som har karaktären av en kanjon. Fallhöjden från Danska fall till åmynningen är 36 meter och ån bildar flera forsar och vackra vattenfall. Stora delar av Assman inom reservatet bildar ett kvill-landskap, där vattnet tar olika vägar mellan stenar och klippor samt bildar mängder med små öar – som ett skärgårdslandskap i miniatyr.

Historik

Eriksköp har anor långt tillbaka i tiden. Namn som sluter med ’-köp’ förekommer i Kong Valdemars jordebok från 1100-talet. Efterleden ’-köp’ har troligen etablerats under slutet av vikingatiden. Inägomark, mark närmast gårdar, omger idag Eriksköp på liknande sätt som på 1800- och 1900-talet, vilket framgår av kartor från 1881-83 (Laga skifteskarta) och från 1920-talet (Gamla ekonomiska kartan). Inägorna har under senare hälften av 1900-talet brukats som betesmark.

På en ö i den nedre delen av Assman, där det idag växer frodig askskog, anlades 1727 järnbruket Jöransfors. Flera byggnader uppfördes och privilegier att tillverka spik, redskap och annat i manufaktursmiden erhölls. För att driva bruket krävdes vattenkraft, trävaror för kolning, transportvägar och investeringskapital. Vattenkraft fanns i Assmans kraftiga forsar och trävaror fanns i omgivande bokskogar. Driften vid Jöranfors avslutades 1749 och av byggnaderna finns inte många spår kvar idag. Invid järnbruket anlades 1728 ett garveri för skinn- och fällberedning, som var i bruk under ett tiotal år.

Kontaktinformation

Telefonnummer
035-13 20 00

E-postadress
land@lansstyrelsen.se

Webbsida
www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/halmstad/Pages/danska-fall.aspx

Öppettider 2013-05-02 - 2030-05-02
Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Lör, Sön
00:00 - 23:59

Hitta hit

Besöksadress
Tonnersjövägen
31038 Simlångsdalen

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.