Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Biskopstorp naturreservat

Med sina dryg 900 hektar är reservatet ett av Sydsveriges största.

I området växer några av Hallands äldsta och mest värdefulla gammelskogar av bok och ek.

Biskopstorp avviker från mönstret

Bok- och ekskogar är ännu idag karakteristiska inslag i Hallands skogs- och mellanbygder, men oftast saknas riktigt gamla träd liksom död ved. Biologiskt sett är dessa skogar utarmade. Spridda rester av mer värdefull, gammal ädellövskog finns kvar i länet, framförallt i bergsbranter, men i regel är de små och mer eller mindre isolerade från varandra. Biskopstorp avviker från det gängse mönstret genom att betydligt flera gammelskogar bevarats här och förutsättningarna för ett rikt djur- och växtliv är därför mycket goda.

 

Omfattande djur- och växtliv

Biskopstorp har länge varit känt för sina vackra bok- och ekskogar, men det var först under det tidiga 1990-talet som de höga naturvärdena i området upptäcktes i samband med inventeringar av skalbaggar och lavar. Sedan dess har många undersökningar gjorts och idag vet man bland annat att Biskopstorp är ett av landets viktigaste områden för lavar som växer på bok. Här hittar du flera mycket sällsynta arter som till exempel jättelaven, vars bål kan bli flera decimeter stor. I Biskopstorps skogar lever även vanliga skalbaggar, liksom många mossor, svampar och fåglar. I dagsläget är över 100 rödlistade arter kända från området.

 

Stor satsning

I och med Länsstyrelsens reservatsbildning har cirka 40 artrika gammelskogar, så kallade nyckelbiotoper där rödlistade arter förkommer, skyddats. De planterade granskogar i området avvecklas successivt och ersätts på sikt av ädellövskog, vilket ger möjligheter för nyckelbiotopernas djur och växter att sprida sig och fortleva på lång sikt. Projektet är en av de största satsningarna på skogsreservat i södra Sverige och står för ett stort mått av nytänkande och framsynthet. Förhoppningarna är att området ska utvecklas till en Noaks ark, där en stor del av de hotade västsvenska arterna får en fristad.

 

Utveckling av friluftslivet

I Biskopstorp pågår även omfattande åtgärder när det gäller friluftslivet. Vill du upptäcka det stora reservatet kan du utgå ifrån det gamla Kronotorpet intill Kroksjön. Här kan du välja att gå någon av de tre vandringslederna. Längs ett par av stigarna finns informationsskyltar som berättar om Biskopstorps historia, naturvärden och de olika skötselmetoder som används för att ställa om granplantagerna till ädellövskog.

 

Tillgänglighetsanpassad slinga med grillmöjlighet

Den första delen av Kroksjöslingan är tillgänglighetsanpassad. På grund av terrängens lutning kan den dock i ett parti vara lite för brant för vissa. Kroksjöslingan leder fram till en grillplats och fortsätter sedan längs med Kroksjöns strand.

 

Namnförändringar

Fram till 2010 fanns ett annat reservat som hette Biskopstorp. Det är ett reservat som består av en liten hagmark med gamla, grova ekar och ligger strax söder om det nybildade reservatet Biskopstorp. Det gamla naturreservatet heter sedan 2010 ”Kungsladugården Biskopstorp”.

Hitta hit

Besöksadress
Ry - Kroksjöåsen
31391 Oskarström

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.