Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Almeberget naturreservat

Almebergets sluttningar är till större del bevuxna med bokskog.

Reservatet har varit skogklätt under lång tid. Kartor från mitten av 1600-talet visar att området ingick i mycket stora och sammanhängande bokskogar. Bokskogarna minskade kraftigt under påföljande sekler, men Almeberget tycks aldrig ha avskogats. Skogen har därmed en lång kontinuitet – något som avspeglas i dess biologiska mångfald.

Gamla bokar i branter

Sluttningarna mot syd är långa och flacka medan öst- och västsluttningarna är branta med bergklackar och blockiga partier. Norr om Sällstorpasjön avgränsar flera klippformationer en liten, sluttande dal kallad ”Trollstugan”. Bokskogen i branterna i reservatets centrala delar är mycket gammal. De äldsta träden är strax över 200 år. De gamla bokarna förekommer både som stora, grova träd och som senvuxna träd med klena stammar. Det finns rikligt med död ved i form av både högstubbar och lågor.

 

Biologisk mångfald

Hela 21 rödlistade lavar har hittats i området. Bland dessa finns bokporlav, hållav, stiftklotterlav, liten ädellav och röd pysslinglav. Utöver lavarna finns också en rad listade mossor, svampar och insekter. Både skogsduva och mindre hackspett häckar i området.

 

Historik

Fossila odlingsrösen i bokskogen i områdets sydsluttning visar att denna del av reservatet varit odlingsmark för länge sedan. Rösena, så kallade hackarör, kan vara från förhistorisk tid, alternativt från tidig medeltid. Därefter visar historiska kartor att reservatet blivit skogsklätt och vid mitten av 1600-talet ingick reservatet i mycket stora, sammanhängande bokskogar, troligen med rötter i medeltiden. I början av 1700-talet hade skogen på många håll börjat övergå i ljunghed till följd av kraftiga avverkningar. Vid 1800-talets mitt återstod mestadels de södra delarna, innefattande Almeberget, medan ljunghedarna tagit över på utmarkerna norröver. Sedan dess har skogen återplanterats på många håll, i stor utsträckning med gran.

Hitta hit

Besöksadress
Kullsbo
31391 Oskarström

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.