Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Alenäs naturreservat

Alenäs naturreservat utgörs till största del av våtmarker och omgivande skogsområden.

I reservatet ligger också Ekhulten, ett ålderdomligt och småbrutet före detta odlingslandskap.

Fågelrika våtmarker och skogar

Reservatet utgörs av sjöar och öppna våtmarker omgivna av lövsumpskog och barrskog. Den omväxlande och ostörda naturen gynnar fågellivet. Här hittar du karakteristiska våtmarksfåglar som sångsvan, dvärgbeckasin och enkelbeckasin. Alenäs är en rik ugglelokal som är välkänd bland fågelskådare. Här kan du lyssna efter pärluggla, sparvuggla och kattuggla. Dessutom är Pickelsbohålan och omgivande våtmarker omtyckta rastplatser för svanar, änder och gäss under både vår och höst.

 

Unikt odlingslandskap

Ekhulten tillhörde tidigare Alenäs gård och utgörs av små, slingrade före detta åkrar mellan ekbevuxna kullar. Åkrarnas antal och läge stämmer väl överens med 1800-talsbondens landskap. Under 1800-talet och tiden dessförinnan brukades ekkullarna mellan åkrarna och slåtterängarna. Träd och buskar i slåttermarken tuktades hårt för att inte ängen, som gav vinterfoder till djuren, skulle bli alltför beskuggad. Ihopsamlade högar med stenar, så kallade röjningsrösen, vittnar om gångna tiders slit på åkrar och ängar. Det gamla brukningssättet fortgick i stora delar fram till 1930-talet. Därefter minskade åkerbruket i Ekhulten och ersattes på 1950-talet av bete. Efter en tid utan hävd återupptogs betet i samband med att naturreservatet bildades på 60-talet.

 

Sjö blev åker

Områdets sjöar var betydligt större fram till slutet av 1800-talet. Då genomfördes en omfattande sjösänkning för att öka andelen brukbar jordbruksmark. Den gamla strandlinjen syns än idag i naturen och markeras av blockrika stråk i väst-östlig riktning. Stora delar av den mark som blottades efter sjösänkningen var dock olämplig som åkermark och flera områden planterades därför med granskog.

Hitta hit

Besöksadress
Alenäs
31038 Simlångsdalen

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.