Tysk flagga
English
Swedish

Besöksnäringsstrategi
för Halmstad är på väg!

Under hösten har vi arbetat med att ta fram en gemensam besöksnäringsstrategi för Halmstad 2030 där vi ritar kartan för hur framtidens upplevelser och affärer ska se ut. Givetvis gör vi det tillsammans med alla aktörer som vill vara med och påverka Halmstads och sin egen framtid.

Det ska vara en strategi för Halmstad som destination där alla som möter våra besökare ska finnas med. Halmstad som destination består av en mängd företag, offentliga och ideella aktörer som alla levererar delar av vad våra besökare vill ha när de kommer till Halmstad. Det är vår förmåga att marknadsföra, producera och leverera upplevelser och tjänster tillsammans som blir avgörande för fortsatt utveckling och framgång.

Mot denna bakgrund gav kommunstyrelsen i maj 2017 det kommunala bolaget Destination Halmstad i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en gemensam besöksnäringsstrategi. Destination Halmstad anlitade därefter konsultfirman Graffman AB att leda processen.

Strategi under arbete

Under maj och juni genomförde Graffman fokusgruppsamtal med runt 50 personer för att få en bild av nuläge och framtida önskemål för Halmstads besöksnäring. Tillsammans med färska undersökningar av marknad och omvärld har det gett en faktabaserad bild av nuläge och potential.

Därefter har en strategigrupp satts samman för att gemensamt formulera besöksnäringsstrategin. Under arbetet har också olika referensgrupper bjudits in för att påverka arbetet och strategin. Målbilden är att i december kunna presentera en skarp, affärsinriktad besöksnäringsstrategi som ska hjälpa alla aktörer till utveckling. Under hösten stäms strategin så långt som den är kommen av med ett advicory board bestående av företagsledare, ledande tjänstemän i regionen samt även personer från andra orter. Nuläget avrapporteras också till kommunstyrelsen.

Under början av 2018 kommer besöksnäringsstrategin att lanseras på bred front i Halmstad!

Har du frågor om processen? Kontakta:

Ann Johansson


Ann Johansson
Destination Halmstad
Mobil: 070-670 75 84
Epost: ann.johansson@halmstad.se